Dover Corporation

Dover Corporation är en diversifierad global tillverkare och lösningsleverantör som levererar innovativ utrustning och komponenter, förbrukningsmaterial, reservdelar, mjukvara och digitala lösningar samt supporttjänster genom fem rörelsesegment: Engineered Products, Fueling Solutions, Imaging & Identification, Pumps & Process Solutions samt Refrigeration & Food Equipment. Dover bildades 1947 i delstaten Delaware och blev ett börsnoterat företag 1955. Dover har sitt huvudkontor i Downers Grove, Illinois och har för närvarande cirka 23 000 anställda världen över.

Dover’s fem segment är strukturerade kring verksamheter med liknande affärsmodeller, marknadsstrategier och tillverkningsmetoder. Denna struktur möjliggör en effektiv förvaltning, anpassar Dover Corporations verksamhet till dess strategiska initiativ och prioriteringar för kapitalallokering och ger externa intressenter insyn i våra resultat. Dover har följande fem operativa och rapporterbara segment:

Vårt segment Engineered Products är en leverantör av ett brett utbud av produkter, mjukvara och tjänster som har breda kundtillämpningar på ett antal marknader, inklusive eftermarknadsservice för fordon, hantering av fast avfall, industriell automatisering, flyg- och försvarsindustrin, industriella vinschar och hissar samt vätsketillförsel.

 • Dover Corporations segment Fueling Solutions är inriktat på att tillhandahålla komponenter, utrustning samt mjukvaru- och servicelösningar som möjliggör säker transport av bränslen och andra farliga vätskor längs försörjningskedjan samt säker och effektiv drift av tankställen och tvättanläggningar för fordon.
 • Dover Corporations segment Imaging & Identification tillhandahåller utrustning för precisionsmärkning och -kodning, produktspårning och digital textiltryckning samt tillhörande förbrukningsvaror, programvara och tjänster.
 • Dover Corporations segment Pumps & Process Solutions tillverkar specialpumpar, vätskehanteringskomponenter, utrustning för plast- och polymerbearbetning, pumpar för engångsbruk, flödesmätare och kopplingar samt högteknologiska komponenter för roterande och fram- och återgående maskiner.
 • Dover Corporations segment Refrigeration & Food Equipment är en leverantör av innovativ och energieffektiv utrustning och system för kommersiell kylning, uppvärmning och kylning samt livsmedelsutrustning.

Dover Corporation avknoppning av energiverksamheter

Den 9 maj 2018 slutförde vi avknoppningen av Apergy Corporation (”Apergy”) till våra aktieägare. Apergy består av energiverksamheterna i uppströmsledet som tidigare ingick i vårt tidigare segment Energi. Transaktionen genomfördes genom en proportionell utdelning av 100 % av Apergys stamaktier till Dover-aktieägare som var registrerade vid affärsdagens stängning den 30 april 2018. Varje aktieägare i Dover fick en aktie i Apergys stamaktier för varje två aktier i Dover stamaktier som innehades på avstämningsdagen. Apergy bytte namn till ChampionX Corporation den 3 juni 2020. För mer information, se not 2 – Avknoppning av Apergy Corporation i de konsoliderade finansiella rapporterna i punkt 8 i detta formulär 10-K.

Dover Corporation ledningens filosofi

Dover har åtagit sig att stadigt skapa aktieägarvärde genom en kombination av hållbar långsiktig lönsam tillväxt, operativ excellens, överlägsen generering av fritt kassaflöde och produktiv omfördelning av kapital samtidigt som man följer en konservativ finanspolitik. Dover strävar efter att vara ledande på en mångfald av växande marknader där kunderna är lojala mot betrodda partners och leverantörer och värdesätter produktprestanda och differentiering som drivs av överlägsen teknik, precision i tillverkningen, utveckling av helhetslösningar och utmärkta resultat i leveranskedjan. Våra företag är sedan länge ledande på sina respektive marknader och är kända för sin innovation, tekniska kapacitet och utmärkta kundservice. Vi strävar efter att fortsätta att utveckla våra verksamheter från denna starka grund. Vår operativa struktur med fem affärssegment möjliggör ett differentierat förvärvsfokus som är förenligt med vår portfölj och våra prioriteringar för kapitalallokering. Vi anser att vår affärssegmentstruktur också ger möjligheter att identifiera och fånga upp operativa synergier, såsom global sourcing och integration av leveranskedjan, delade tjänster och tillverkningsmetoder, och främjar ytterligare utvecklingen av våra ledartalanger. Vår ledningsgrupp fastställer strategisk inriktning, initiativ och mål, övervakar genomförandet av strategin och uppnåendet av dessa mål för våra affärssegment och fattar, med tillsyn från vår styrelse, beslut om kapitalallokering, bland annat när det gäller organiska investeringsinitiativ, större kapitalprojekt, förvärv och återföring av kapital till våra aktieägare.

Vi främjar en verksamhetskultur med höga etiska och prestationsmässiga standarder som värdesätter ansvarighet, noggrannhet, förtroende, inkludering, respekt och öppen kommunikation, och som är utformad för att möjliggöra individuell tillväxt och operativ effektivitet. Vi är också engagerade i att skapa hållbara affärsmetoder som skyddar miljön och genom utveckling av produkter som hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

Företagets mål

Vi har åtagit oss att skapa överlägsen aktieavkastning genom tre huvudprinciper i vår företagsstrategi. För det första har vi åtagit oss att uppnå en organisk försäljningstillväxt som är högre än bruttonationalprodukten (BNP+ eller i genomsnitt 3-5 % per år) under en långsiktig konjunkturcykel, utan långvariga ogynnsamma ekonomiska förhållanden, kompletterat med tillväxt genom strategiska förvärv. För det andra fortsätter vi att fokusera på att förbättra avkastningen på kapital samt segmentens och företagets vinstmarginal genom att förbättra vår operativa kapacitet och göra investeringar i hela organisationen i mjukvara och digitala tillämpningar, verksamhetsstyrning, informationsteknik (”IT”), delade tjänster (inklusive Dover Business Services och India Innovation Center) och talanger. Vi fokuserar också på kontinuerlig, effektiv kostnadshantering och produktivitetsinitiativ, såsom automatisering och digitalt stödd tillverkning, optimering av leveranskedjan, omstrukturering, förbättrat utnyttjande av fotavtryck, strategisk prissättning och portföljhantering.

För det tredje strävar vi efter att generera ett starkt och växande fritt kassaflöde och vinst per aktie genom starka resultat, produktivitetsförbättringar och aktiv hantering av rörelsekapital. Dover prioriterar att använda det fria kassaflödet till organiska återinvesteringar med hög avkastning och högt förtroende som syftar till att växa, förbättra och stärka våra verksamheter, samt genom oorganiska investeringar som synergistiskt förbättrar kvaliteten på vår portfölj. Dover’s strategi för värdeskapande stöds av en finansiell policy som innefattar en försiktig inställning till finansiell hävstång och en disciplinerad inställning till kapitalallokering som möjliggör en balans mellan återinvesteringar och återföring av kapital till aktieägarna genom växande utdelningar och opportunistiska aktieåterköp. Vi stöder uppnåendet av dessa mål genom att (1) anpassa ledningens ersättning till strategiska och finansiella mål, (2) aktivt förvalta vår portfölj för att öka företagets skala, förbättra affärsmixen med tiden och eftersträva förvärv som passar in på egenskaperna hos ett idealiskt Dover-företag och (3) investera i program för utveckling av talanger.

Kännetecken för en Dover-verksamhet

Våra verksamheter är i allmänhet verksamma på strategiskt attraktiva nischade industriella marknader med stödjande långsiktiga tillväxttrender, gynnsamma landskap för utbud och efterfrågan, mogna och successivt förbättrade tekniker och mycket lojala kunder, leverantörer eller kanalpartners. Våra verksamheter har genomgående haft en kundbas som väljer produkter främst på grundval av prestanda. I många fall producerar våra företag kritisk utrustning eller komponenter till ett större system, där användningsvärdet och kostnaderna och riskerna för byte vida överstiger kostnaden för själva produkten. Våra produkter tenderar att ha en meningsfull efterfrågan på ersättningsmaterial, förbrukningsvaror eller eftermarknadsprodukter, delvis på grund av en stor installerad bas eftersom de spelar en specialiserad roll i kundernas tillämpningar. Återkommande efterfrågan, som omfattar reservdelar, förbrukningsvaror, tjänster och programvara, utgör cirka 30 % av våra intäkter.

Dover Corporations affärsstrategi

Dover’s affärssegment är inriktade på att bygga upp varaktiga konkurrensfördelar och ledande positioner på marknader som vi tror har förutsättningar för hållbar framtida tillväxt. Dover Corporation anser att våra verksamheter är bland de främsta leverantörerna på de flesta marknader och nischer som vi betjänar (enligt definition av kundtillämpningar, geografiska områden eller produkter), vilket ger oss goda förutsättningar att ta tillvara på framtida tillväxt. Vi drar nytta av vår expertis inom teknik, teknik och design och har ett intensivt fokus på att uppfylla våra kunders behov och att tillföra betydande och ofta nya värden till deras verksamhet genom överlägsen produktprestanda, säkerhet och tillförlitlighet samt ett engagemang för eftermarknadssupport. Vi odlar och upprätthåller en entreprenörskultur och förnyar oss ständigt för att möta våra kunders behov och hjälpa dem att vinna på de marknader som de betjänar.

I synnerhet är våra verksamheter väl positionerade för att dra nytta av växande industriell tillverkning och handelsvolymer, införandet av digital teknik, ökande krav på hållbarhet, säkerhet, energieffektivitet och konsumentproduktsäkerhet samt tillväxten av medelklassen och konsumtionen i tillväxtekonomier. Vårt segment Engineered Products drar nytta av den sekulära tillväxten av avfallsproduktionen och den ökande sofistikeringen och automatiseringen av avfallsinsamlingsverksamheten och den ökande bilparken, bilåldern och körda milen, samt den ökande digitaliseringen och sensoriseringen av moderna fordon.

Dover Corporation segmentet Fueling Solutions drar nytta av den globala tillväxten av säkerhets- och efterlevnadsregler, ny infrastruktur som byggs ut i tillväxtekonomier, konsolidering inom dagligvaruhandeln, ökad sofistikering och digitalisering av dagligvarubutiker och bränsleförsäljning samt en sekulär tillväxt inom automatiserade fordonstvättar och lösningar (jämfört med manuell och gör-det-själv-tvätt). Vårt segment Imaging & Identification utnyttjar sitt unika produktutbud som innehåller utrustning, förbrukningsvaror, mjukvara och tjänster för att möta marknadens behov och krav, inklusive omställning till digital textiltryckning, ökad efterfrågan på produktspårbarhet och varumärkesskydd samt konsumentproduktsäkerhet.

Vårt segment Pumps & Process Solutions är inriktat på att fånga upp tillväxten i sin installerade bas och den ökande sofistikeringen av komponenter för vätskeöverföring och roterande maskiner inom kemi-, plast- och polymer-, industri-, olje- och gasmarknaderna i mellan- och nedströmsledet, biofarmaceutiska och hygieniska marknader samt att globalisera varumärken över olika geografiska områden samtidigt som man utökar försäljningskanaler och teknisk support. Vårt segment Refrigeration & Food Equipment svarar på våra kunders efterfrågan på ökad energieffektivitet och hållbarhet i merchandisinglösningar för livsmedelsdetaljhandeln, liksom på den ökande efterfrågan på hållbara uppvärmnings- och kylningslösningar och den växande globala efterfrågan på dryckesburkar av aluminium.

Dover Corporation strävar efter att växa genom att göra organiska investeringar i forskning och utveckling, utveckla nya produkter och tekniker, förbättra den digitala kapaciteten, utöka vår geografiska täckning och bedriva disciplinerade strategiska förvärv som förbättrar vår portfölj och positionerar Dover för långsiktig tillväxt. Vi utvärderar kontinuerligt hur våra tillgångar och vår kapacitet kan positionera Dover för att växa på marknader i anslutning till våra kärnverksamheter där Dover kan få fördelar.

Förutom produktinnovation planerar vi att växa genom att utveckla digital teknik. Vårt Boston-baserade Dover Digital Labs fungerar som ett företagsövergripande nav för vårt digitala initiativ. Dover Corporation har fortsatt att investera i denna anläggning och vårt team av mjukvaruutvecklare, datavetare och produktchefer för att förbättra vår digitala kapacitet. Digital Labs-teamet driver den digitala omvandlingen i våra verksamheter inom följande tre områden: Förbättra kundupplevelsen genom effektivare och strömlinjeformade digitala kundgränssnitt som gör det enkelt att göra affärer med Doverföretagen, utveckla uppkopplad programvara och maskininlärningsförstärkta lösningar som är byggda för att integreras och fungera med Dover’s kärnutrustning och komponenterbjudanden på våra slutmarknader, och driva på ökad effektivitet, säkerhet och kvalitet i vår tillverkningsverksamhet genom att använda banbrytande automatiserings- och ”digital factory”-lösningar.

Dover Corporation anser att Digital Labs-centret ökar effektiviteten hos våra produkter och ger bränsle åt vår kommersiella tillväxtstrategi. Genom att utnyttja en central resurs för Industrial Internet of Things och initiativ för uppkopplade produkter kan vi utnyttja effektiviteten i stödinfrastrukturen, förbättra produktsäkerheten och erbjuda bättre effektivitet i teknik för mjukvaru- och sensorintegration för att hålla våra projekt kostnadskonkurrenskraftiga.

Så hittar du det billigaste elbolaget som passar dig

Det finns inte ett enskilt elbolag som passar precis alla konsumenter. Därför varierar det lite grann vilket är det billigaste elbolaget. Detta utifrån faktorer såsom din elförbrukning, huruvida du har fast eller rörligt pris och andra variabler. Så hur bör du då gå tillväga om du vill sänka din elkostnad genom att byta till ett billigare alternativ?

Hitta det billigaste elbolaget på följande sätt

Till att börja med bör du tänka på följande saker:

 • Se till att jämföra priset på el mellan olika elbolag
  Detta bör du göra regelbundet för att kunna hitta det bästa erbjudandet för dig.
 • Ha gärna en årlig sammanställning över din elförbrukning och dina elkostnader tillgänglig när du gör din jämförelse
  På så vis kan du jämföra på ett sätt som faktiskt stämmer överens med din årliga förbrukning.
 • Förbrukar du både el och gas i ditt hushåll?
  I sådana fall bör du jämföra såväl elpriset som gaspriset och hitta en lösning som passar just dig.

Om du inte har bytt elbolag på sistone är risken stor att ditt elavtal är utdaterad vad gäller prissättningen. Du betalar troligtvis lite mer för din el än vad du egentligen skulle behöva göra. Genom att byta till en annan elleverantör kan du då spara en hel del pengar. Bara genom att byta elbolag kan du ofta få ett bättre erbjudande. Därför är det viktigt att du jämför dina tillgängliga alternativ.

Innebär billig el att jag får sämre service?

Nej, billig el är absolut inte synonymt med sämre service! Bara för att du väljer det billigaste elbolaget på marknaden är det inte nödvändigtvis så att de har en undermålig kundservice. Därför är detta en farhåga som du omedelbart kan slå bort. Ge dig istället ut på marknaden och börja leta efter ett bättre erbjudande som är anpassat till ditt unika behov!

Hur mycket du sedan får betala för elen beror bland annat på var du bor. Till exempel är elpriset högre i syd än i norr. Men oavsett i vilken landsända du bor finns det alltså stora besparingar att göra på att jämföra elavtal och byta elbolag!

Hitta omstartslån hos kreditochfinans och börja om

Omstartslån är en låneprodukt som vissa långivare kan erbjuda privatpersoner som behöver en ekonomisk omstart. Det kan finnas många olika skäl till att du kan vara i behov av sådan hjälp. Oavsett anledning kan du dock hitta omstartslån hos kreditochfinans och ansöka om ett sådant redan idag!

Förutsättningarna för att ansöka om och beviljas detta lån

Några av de förutsättningar som kan ligga bakom att du vill starta om din ekonomi är att du:

 • Har betalningsanmärkning och därmed svårigheter att få låna pengar
 • Sitter på flera mindre lån och krediter som du vill kunna samla på ett ställe
 • Har hamnat i ett ekonomiskt trångmål som du har försökt att ta dig ur med ett lån

Det spelar faktiskt mindre roll av vilken anledning som du har hamnat i denna situation. Det viktiga är att du tittar på ditt nuläge och försöker blicka framåt. Du kan hitta omstartslån hos kreditochfinans och redan idag ansöka om ett sådant och sätta bollen i rullning!

Grundförutsättningarna för att du ska kunna beviljas denna typ av lån är att du:

 • Är svensk medborgare
 • Har ett svenskt bankkonto
 • Klarar av att granskas genom en sedvanlig kreditprövning och att inte alltför många röda flaggor hissas i samband med en sådan (betalningsanmärkningar behöver dock inte vara ett hinder)
 • Har en disponibel inkomst att kunna betala av lånet med (detta är ett krav som de flesta, dock inte alla långivare ställer)
 • Kan erbjuda någon form av säkerhet i form av till exempel en bostad (det är en stor fördel om du har detta)

Så kan du hitta omstartslån hos kreditochfinans

Du kan beviljas ett omstartslån även om du har en betalningsanmärkning. Dessutom kan du ansöka om ett sådant även om du har en befintlig skuld hos kronofogden. Hela syftet med dessa lån är nämligen att kunna erbjuda en hjälp för privatpersoner som har hamnat i problem med skulder. Du kan genom att ta ett sådant lån förbättra din ekonomi och komma på fötter igen.

För att hitta ett omstartslån hos kreditochfinans surfar du helt sonika in på deras hemsida. Där hittar du sedan de tillgängliga lånen av detta slag. Välj det som passar dig bäst och klicka dig vidare till långivarens sajt för att ansöka!

Så jämför A5.nu företagslån

Med ett stort antal kreditgivare, och varianter på lån och krediter, är det inte alltid lätt att välja rätt. En av de sidor som försöker göra det lite lättare är A5.nu. Sidan listar flera av de företagslån som vänder sig till småföretagare i Sverige och beskriver de olika alternativen detaljerat.

Så fungerar A5.nu

A5.nu presenteras med att sidan hjälper företagare att ”navigera i djungeln” av olika företagslån i Sverige. I presentationen syftar de på det breda utbudet av långivare och att det både finns lån, kontokrediter, factoring och andra sätt att finansiera verksamheten. Vad är bäst? Vad är mest prisvärt? Vilka fördelar och nackdelar finns med de olika kreditalternativen? Målet med A5.nu är alltså att besvara liknande frågor och hjälpa företagare till ett bättre val.

  • Hitta företagslån utifrån inriktning
   Under ”Övriga företagslån” i menyn kan lån hittas utifrån företagets verksamhet, inriktning eller storlek. Exempelvis finns en artikel om och lista på lån till nystartade företag, en för enskilda firmor, en för aktiebolag, en för fastighetsbolag osv. En väg att hitta rätt är därmed att söka efter passande lån från de listor som matchar företagets storlek och bransch.
  • Hitta företagslån utifrån finansiell ställning
   Ett alternativ är att sortera fram kreditalternativ utifrån företagets ekonomiska situation. Detta utifrån att företaget har sämre ekonomi och därmed begränsas till vissa långivare. Inom denna kategori går det exempelvis att hitta både företagskrediter utan UC och Företagskrediter utan borgen.
  • Hitta företagslån utifrån ränta
   Ytterligare ett alternativ är att gå via menyn och välja lån med extra låg ränta. För att få de lägre nivåerna krävs däremot ofta mycket god ekonomi samt att företaget kan ge borgen för lånet.

Lär dig mer…

Utöver att A5.nu presenterar företagslån utifrån flera olika kategorier har de även en längre guide på punkter som företagare bör tänka på inför att ett lån eller en kredit tecknas. Guiden hittas på startsidan, under topplistan med de lån som för tillfället rekommenderas.
Bland de frågor som är viktiga att ställa sig som företagare finns exempelvis:

   • Hur ska lånet kunna återbetalas?
    Allt för många tecknar ett lån för att klara av en finansiellt svår situation – men utan att tänka över hur lånet sedan ska kunna återbetalas.
   • Vilken låneform passar bäst?
    Kreditkort, kontokredit eller pantsätta fastigheter? Valen är många och det är alltid mest lönsamt att teckna korrekt lån utifrån villkor och behov.

Guldpris – Så fungerar det

Det finns en mängd olika faktorer som avgör priset på guld. Det kan därför vara en god idé att hålla lite koll på hur guldpriset fluktuerar. För att få bästa möjliga guldpris bör man också välja en erfaren guldhandlare eftersom detta kan ha stor inverkan på priset. Den som värderar guldet behöver ha stor erfarenhet för att man ska få ett så bra pris som möjligt.

Så bestäms guldpriset

Guldpris bestäms utefter olika faktorer, och vissa saker väger tyngre än andra. Det är främst 4 faktorer som bestämmer hur man värderar guld:

 • Dagens guldpris – Dagens aktuella guldpris varierar över tid och går ibland upp och ibland ner. Även om det håller sig relativt stabilt kan ett högt guldpris vara mycket fördelaktigt då man vill sälja sitt guld
 • Guldets tillstånd – Hur guldet ser ut avgör självklart hur mycket man kan få för det. Detta kan handla om saker som aktuellt skick. Man får mer pengar för guld och smycken som är i bättre skick, och ännu mer om guldet exempelvis innehåller diamanter. Något annat som kan öka priset på guldet är om det är av ett specifikt märke som anses värdefullt.
 • Guldets vikt – Hur mycket guldet väger avgör självklart hur mycket pengar man får för det. Ju tyngre guld, desto mer guld, och därför är det värt mer.
 • Guldets renhet – Guldets renhet mäts i karat och det renaste guldet är 24 karat. Det renaste guldet är självklart värt mer än exempelvis ett guld på 18 karat, och detta påverkar även priset.

Prisgaranti för en säkrare försäljning

För att vara säker på att man kan sälja sitt guld till ett bra pris bör man välja en trovärdig köpare som har prisgaranti. Ibland erbjuder företag en prisgaranti som innebär att de matchar andra köpares pris och därmed alltid erbjuder det högsta priset. På så vis kan man känna sig säker på att man säljer sitt guld för bästa möjliga pris.

Hitta rätt guldpris

Det viktigaste då man vill säkerställa att man fått rätt pris på sitt guld är att välja en erfaren värderare. Då ökar chansen för att värderingen blir både rättvis och fördelaktig för säljaren. För att ytterligare säkerställa detta bör man välja en köpare som erbjuder prisgaranti.

Hitta bästa villkoren med hopbakslån

Ibland räcker inte pengarna till för att göra det man vill eller behöver. Renovera, ta körkort eller köpa ny bil, till exempel. Genom att låna pengar får många människor möjlighet att göra mer av det de vill, och betalar sedan av sitt lån under lånetiden. Eftersom många mindre lån har högre ränta och avgifter än en större lånesumma ger så kan den bästa lösningen vara att placera alla lån hos samma långivare — att skapa ett så kallat hopbakslån. Vidare om bästa hopbakslån finns här.

Tre sätt att få ner lånekostnaderna och öka värdet

 • Låna inte mer pengar än vad som faktiskt behövs. Lånet ska alltid betalas tillbaka förr eller senare, och det krävs att låntagaren har kapacitet till det för att inte hamna i problem med t.ex. Kronofogden. Se till att ha en viss marginal i budgeten för t.ex. sjukdom och liknande som orsakar lägre inkomst under en tid.
 • Välj en lagom lång återbetalningstid. Det kan vara lockande att låna pengar under en längre tid för att långivaren då sänker räntan, men gör beräkningar på olika scenarier och se vad den totala kostnaden för lånet blir. Oftast är den billigaste lösningen att betala tillbaka i snabbare takt, trots att räntesatsen är högre.
 • Slå ihop smålånen till ett större lån. Genom att göra ett hopbakslån blir villkoren i regel bättre än att ha flera olika smålån som var och en kostar i fasta avgifter och ränta. Eftersom lånebeloppet fortsatt är samma som innan så ger ett sammanslaget lån mer pengar kvar tack vare minskade kringkostnader.

Så går det till att ansöka om lån

För att långivare ska vilja ha en person som sin kund vill de först ta en kreditupplysning och se om den potentiella kunden har en tillräckligt god betalningsförmåga. Om personen har aktiva skulder hos Kronofogden, eller har en aktiv betalningsanmärkning, är det svårare att hitta en långivare. En person som har en fast inkomst och få skulder kommer i regel att få ett låneerbjudande med bra villkor och låg ränta. En person med skulder och betalningsanmärkningar kommer däremot att få sämre villkor och högre ränta, eftersom långivaren tar en större risk med den kunden.

Missuppfattningar om lån utan UC

Lån utan UC innebär att ett kreditupplysningsföretag används som inte är Upplysningscentralen. Det kan exempelvis vara Bisnode. Det finns en hel del missuppfattningar om dessa lån. Den generella bilden är att dessa har mycket hög ränta, att de går att teckna trots betalningsanmärkningar samt att de är lätta att få. Men det gäller knappast alla lån inom denna kategori. Detta är några av missuppfattningarna.

Lån utan UC är samma sak som sms-lån

Många av de lån som kan tecknas utan kreditupplysning från UC är högkostnadskrediter. Det betyder att den effektiva räntan är över ca 30 %. Någon definition finns inte för sms-lån men många gånger anses det vara just högkostnadskrediter.

Men det betyder inte att alla lån utan UC är sms-lån. Det finns exempelvis vissa privatlåneaktörer som erbjuder lån med andra kreditupplysningsföretag är UC.

Lånet kan alltid tecknas trots betalningsanmärkning

Nej, däremot kan väldigt många av dessa lån tecknas trots betalningsanmärkning. Många lån utan UC kännetecknas av:

 • Högkostnadskrediter (men inte alla)
 • Kan tecknas trots betalningsanmärkning (men inte alla)
 • Upp till 50 – 100 000 kr (men inte alla)

Som visas ovan finns alltid undantag. Detta just eftersom en del aktörer inom privatlån har valt att inte använda denna upplysningscentral.

Krediter sker alltid med UC

Nej. Ett företag som tar betalt med faktura, avbetalning eller ger ut en kontokredit kan fritt välja vilket kreditupplysningsföretag som ska användas. Det handlar alltså inte bara om lån.

Upplysningar hos UC delas med andra kreditupplysningsföretag

Nej, än så länge finns inget nationellt register över lån och krediter hos privatpersoner i Sverige. Det betyder att varje kreditupplysningsföretag har ett eget register med noteringar om sina kunder. Innan ett kreditbolag kan ge en kredit, eller ett lån, måste en kreditupplysning ske. Därmed delar de med sig av information om låntagaren till kreditupplysningsföretaget. Något som de i sin tur kan använda för att bygga upp en så korrekt ” credit score” som möjligt.

Det är detta som resulterar i att olika kreditupplysningsföretag har olika information om privatpersoner och företag i Sverige. När ett kreditföretag genomför en kreditupplysning kommer de därmed få olika information beroende på vilket upplysningsföretag som används. Därmed kan även låntagarna har större/mindre chans att få lånet beviljat beroende på val av kredittagare utifrån vilket kreditupplysningsföretag som används. Lån utan UC innebär därmed att information från UC inte inhämtas.

Innovationsradet – fakta och statistik

Vad är innovationsradet.se? Nedan presenteras en kortare sammanfattning av webbplatsens funktion, innehåll och inriktning.

Innovationsradet.se – är inte Innovationsrådet…

Det är lätt att förväxla innovationsradet.se med Regeringens innovationsråd. Men det är två olika saker.

 • Innovationsradet.se
  En webbplats med faktaartiklar kring innovationer, företagande och företagsutveckling. Då vissa blandar ihop dessa två webbplatser har man även valt att publicera kort information om Regeringens innovationsråd. Men det framgår även tydligt, högst upp på webbplatsen, att den inte drivs av Regeringen.
 • Regeringens innovationsråd
  Det nationella innovationsrådet har en stor nationell uppgift att underlätta för innovativa lösningar i Sverige. Detta med det långsiktiga målet att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftig mot andra länder i världen. En förutsättning för en växande ekonomi.

Webbplats som drivs av SEO-bolag

Längst ner på innovationsradet.se framgår att ett SEO-bolag äger och driver sidan. Enligt texten används sidan för att bevisa hur effektiv innovativ sökmotoroptimering kan genomföras. Detta utan i detalj förklara vad som menas med detta. Företagets kontaktuppgifter finns även nämnda för de som vill veta mer om sidan eller hur sökmotoroptimering kan gynna företags marknadsföring.

Blogg med inlägg om innovationer

De flesta artiklar inom innovativa lösningar hittas under Innovationsradet.se och dess blogg. Där finns allt från tekniska innovationer och smarta lösningar till samhällsproblem som behöver lösas för att Sverige ska kunna vara så konkurrenskraftig som landet länge har varit. Till stor del har detta lyckats genom stort fokus på utbildning och arbetsmarknad. Det är även inom utveckling, innovation och teknik som Sverige har konkurrenskraftiga positioner. Exempelvis:

 • Värmepumpar blir effektivare med ny teknik
 • Hur fungerar en 3D-skrivare
 • Kan elen bli gratis

Innovation – att våga se framåt utan begränsningar

En del blogginlägg kan upplevas futuristiska – men gränsen mot att vara innovativ är inte alltid glasklar. Många gånger handlar innovation om att våga bryta mönster, tänka på annat sätt och inte följa trender. Att helt enkelt bryta ny mark även om de flesta i samhället inte förstår eller tar till sig idén i början. Här kan exempelvis Spotify nämnas som förändrade en hel bransch. Från att kampen varit mellan skivbolag och ”musikpirater” så skapades en så smidig tjänst där de allra flesta valde att hellre streama än ladda hem olaglig musik. Men vem trodde på idén från början?

Finns det några nackdelar med utdelningsaktier?

Den som hängt med på olika aktieforum, läst ekonominyheter som t.ex. Di.se och olika finansbloggar kan ha märkt en trend: Det blir mer och mer populärt att spara i utdelningsaktier. Fördelarna är många. Denna typ av aktier ger ett ständigt inflöde av pengar till aktieportföljen i form av utdelningar. Endast om ett bolag är lönsamt har det råd att ge ut utdelningar. Därför håller många av dessa aktier ofta hög kvalitet. Ett annat argument för utdelningsaktier är att de klarar av turbulenta tider på börsen bättre än t.ex. rena tillväxtbolag.

Finns det då verkligen inga nackdelar med utdelningsaktier? Jo, det gör det. Här är 3 nackdelar som du bör tänka på innan du köper aktier som ger utdelningar.

1. Falsk trygghet

Först och främst finns det en ganska så stor risk att utdelningsaktier ger en falsk trygghet. Det talas ofta om att utdelningsaktier klarar av börsoro och kriser bättre än andra aktier. Resonemanget är att utdelningarna fungerar som en stötdämpare mot en sjunkande aktiekurs. När kursen sjunker stiger direktavkastningen, vilket gör att fler blir intresserade av att köpa aktien givet att bolaget inte har underliggande problem.

Resonemanget är korrekt, men man glömmer ofta att även de bästa bland utdelningsaktier kan tvingas ställa in utdelningarna. Det hände med många svenska banker under finanskrisen. I närtid har vi coronapandemin som tvingat stabila svenska aktier som SSAB, Skanska, Sandvik, Electrolux och Alfa Laval att låta utdelningen utebli 2020 i väntan på bättre tider.

Missförstå oss rätt: Det är ansvarsfullt av bolag att ställa in utdelningarna när det saknas förutsättningar. Dock är det säkert både en och en annan småsparare och investerare som litat på att man nästan alltid kunde räkna med att få utdelningar från kvalitetsaktier av detta slag.

2. Utdelningar istället för tillväxt

Den andra faran med utdelningsaktier är att allt för stort fokus ibland läggs vid utdelningar. När ett företag går med vinst finns grovt sett två saker att göra. Antingen delar man ut vinsten till ägarna eller så investerar man vinsten i verksamheten. Ett företag som delar hela eller nästan hela vinsten missar lätt chanser att växa.

Som investerare är det inte bara de pengar som trillar in på kontot som räknas. Det är totalavkastningen, d.v.s. utdelningar plus kursutveckling som avgör hur bra en investering var i längden.

3. Alla utdelningsaktier är inte bra

Slutligen har vi faran att dra slutsatsen att en aktie är bra bara för att den har utdelningar. Det är helt fel. Det kan vara större skillnad mellan två utdelande bolag än mellan en utdelningsaktie och en aktie som inte har några utdelningar alls. Ett konkret exempel är aktier med hög direktavkastning.

Många småsparare gör misstaget att försöka hitta så hög direktavkastning som möjligt. Ofta är det en dålig affär eftersom hög direktavkastning nästan alltid innebär att det är något som är fel med företaget, dess finanser, ledning eller liknande.

Vilka aktier är bra?

Ska du köpa utdelningsaktier måste du försöka sålla bland alla aktier som finns. Bra utdelningsaktier brukar vara de som har stabil utdelningstillväxt, lång utdelningshistorik och som spar en del av vinsten till investeringar och expansion.

Investeringskapitalets betydelse

Investera kapital är ett sätt att nå bra avkastning på nya samarbetet. Det är viktigt att förstå att för att ingå en affärsuppgörelse måste du ha lite kapital. Dessa dagar kan du hitta ett antal metoder för hur man investerar dina pengar, men de vanligaste sätten är genom aktier och obligationer. Om du planerar att få ditt kapital från marknaden, måste du se till att du väljer det lämpligaste alternativet. Anledningen till detta är att det är möjligt att du kanske inte får dina pengar tillbaka alls. Detta beror på det faktum att ibland investera pengar på dessa aktier kan visa sig vara riskabelt.

Kapitalinvesteringar är det säkraste alternativet eftersom det inte finns någon risk. Å andra sidan finns det fall då marknadspriserna kan ha sjunkit för just detta företag. I sådana fall finns det ingen anledning att oroa dig eftersom du kommer att kunna göra en vinst och därmed kommer det att vara värt att investera. Det finns många finansinstitut som erbjuder olika typer av kapitalinvesteringar. Dessa institutioner erbjuder olika typer av investeringar som kommersiella fastigheter, värdepapper, allmän skyldighet obligationer, statsskuldväxlar och affärspapper.

Innan slutföra kapital investeringsalternativ, är det lämpligt att göra några läxor på den typ av företag du vill investera i. Det är också nödvändigt att göra en lista över företag som matchar dina krav. Det är viktigt att komma ihåg att när du väljer investeringsalternativet, bör du kunna bestämma riskfaktorer för företaget. Detta hjälper dig att avgöra om du har möjlighet att göra en lönsam investering eller inte. Den andra saken som du bör komma ihåg är att du inte ska vänta länge innan man beslutar om att investera. Det är bättre att göra det i ett belopp som du har råd.