Vad är aktiemarknaden?

Med aktiemarknad menas i stort sett alla börser och andra platser där köp, försäljning och emission av aktier i börsägda företag äger rum. Sådan finansiell verksamhet bedrivs via institutionaliserade formella börser eller via OTC-marknadsplatser som drivs enligt ett definierat regelverk.

Även om både termerna ”aktiemarknad” och ”börs” ofta används synonymt, omfattar den senare termen i allmänhet en delmängd av den förra. Om man handlar på aktiemarknaden innebär det att man köper eller säljer aktier på en (eller flera) av de börser som ingår i den övergripande aktiemarknaden. Ett visst land eller en viss region kan ha en eller flera börser som ingår i deras aktiemarknad. De ledande amerikanska börserna är New York Stock Exchange och Nasdaq. Dessa ledande nationella börser, tillsammans med flera andra börser som är verksamma i landet, utgör USA:s aktiemarknad.

Aktiemarknader är platser där köpare och säljare möts för att utbyta aktier i offentliga företag. Aktiemarknaderna är viktiga komponenter i en fri marknadsekonomi eftersom de möjliggör en demokratiserad tillgång till handel och utbyte av kapital för investerare av alla slag. De fyller flera funktioner på marknaderna, bland annat effektiv prisbildning och effektiv handel. I USA regleras aktiemarknaden av Securities and Exchange Commission och lokala tillsynsmyndigheter.

Att förstå aktiemarknaden

Aktiemarknaden gör det möjligt för många köpare och säljare av värdepapper att mötas, interagera och genomföra transaktioner. Aktiemarknaden gör det möjligt att fastställa priset på företags aktier och fungerar som en barometer för den allmänna ekonomin. Eftersom antalet deltagare på aktiemarknaden är enormt kan man ofta vara säker på ett rättvist pris och en hög grad av likviditet eftersom olika marknadsaktörer konkurrerar med varandra om det bästa priset.

En aktiemarknad är en reglerad och kontrollerad miljö. I Förenta staterna är de viktigaste tillsynsmyndigheterna Securities and Exchange Commission och marknadsaktörerna lyder under Financial Industry Regulatory Authority. Eftersom aktiemarknaden samlar hundratusentals marknadsaktörer som vill köpa och sälja aktier, säkerställer den rättvisa prissättningsmetoder och öppenhet i transaktionerna.

Medan tidigare aktiemarknader utfärdade och handlade med pappersbaserade fysiska aktiebrev, fungerar dagens datoriserade aktiemarknader elektroniskt. Även om det kallas en aktiemarknad och främst är känt för handel med aktier/andelar, handlas även andra värdepapper t.ex. börshandlade fonder på aktiemarknaderna.

Hur aktiemarknaden fungerar

I ett nötskal erbjuder aktiemarknaderna en säker och reglerad miljö där marknadsaktörer kan handla med aktier och andra godtagbara finansiella instrument med förtroende, med noll eller låg operativ risk. Aktiemarknaderna fungerar enligt de regler som fastställts av tillsynsmyndigheten och fungerar som primärmarknader och sekundärmarknader.

Som primärmarknad gör aktiemarknaden det möjligt för företag att emittera och sälja sina aktier till allmänheten för första gången genom en börsintroduktion (IPO). Denna verksamhet hjälper företagen att skaffa nödvändigt kapital från investerare. Det innebär i huvudsak att ett företag delar upp sig i ett antal aktier (till exempel 20 miljoner aktier) och säljer en del av dessa aktier (till exempel 5 miljoner aktier) till allmänheten till ett pris (till exempel 10 dollar per aktie).

För att underlätta denna process behöver ett företag en marknadsplats där dessa aktier kan säljas. Denna marknadsplats tillhandahålls av aktiemarknaden. Om allt går enligt planerna kommer företaget att lyckas sälja de 5 miljoner aktierna till ett pris av 10 dollar per aktie och samla in 50 miljoner dollar. Investerarna kommer att få företagets aktier, som de kan förvänta sig att behålla under den tid de föredrar, i väntan på stigande aktiekurser och eventuella inkomster i form av utdelningar. Börsen fungerar som en förmedlare av denna kapitalanskaffningsprocess och får en avgift för sina tjänster från företaget och dess finansiella partner.

Efter den första aktieemissionen, som kallas börsnoteringsprocessen, fungerar börsen också som handelsplattform som underlättar regelbundna köp och försäljningar av de noterade aktierna. Detta utgör den sekundära marknaden. Börsen tjänar en avgift för varje handel som sker på dess plattform under sekundärmarknadsverksamheten.

Morgan Stanley

Morgan Stanley delar ett namn, eller en del av ett namn, med JPMorgan Chase & Co. (JPM) och det är ingen tillfällighet. Morgan i Morgan Stanley är J.P. Morgans sonson. Företaget grundades av Henry S. Morgan, Harold Stanley och andra 1935. Morgan Stanley skapades som en investeringsbank, men det är också betydligt mer än så. Morgan Stanleys kommersiella bankverksamhet konkurrerar till exempel med Wells Fargo & Co. (WFC), US Bancorp (USB) och liknande detaljhandelsföretag. Läs mer om Morgan Stanley.

Southwest Airlines

Southwest Airlines har under de senaste två decennierna blivit känt som ett blomstrande flygbolag som verkar i en tid då de flesta flygbolag har haft det svårt. Alla företag som är verksamma inom flygbranschen måste upprätthålla och stärka en uppsättning konkurrensfördelar som skiljer dem från sina konkurrenter. Southwest Airlines affärsmodell bygger på en extremt effektiv verksamhet, lågprissättning och innovativa logistiklösningar. Vidare omfattar deras strategi också ett djupt fokus på kundupplevelsen och att se framåt. Slutligen skulle inget av detta vara möjligt utan ett motiverat team av anställda. Genom denna sunda strategi har Southwest uppnått flera konkurrensfördelar som har gjort det möjligt för företaget att förbli relevant i en snabbt föränderlig värld. Läs mer om Southwest Airlines.

Sinopec Group

China Petroleum & Chemical Sinopec Group är en producent och distributör av olika petrokemiska produkter och petroleumprodukter. Företagets produkter omfattar bl.a. bensin, diesel, fotogen, syntetiska gummisorter och hartser, flygbränsle och kemiska gödningsmedel. China Petroleum & Chemical, även känt som Sinopec, är ett av världens största oljeraffinaderi-, gas- och petrokemiska företag. Det administreras av Folkrepubliken Kinas statsråd. Läs mer om Sinopec Group.

Exxon Mobil stock

Exxon Mobil Stock (XOM) resultat har varit en stor besvikelse för energibolag som förutspådde att ett kraftigt stigande oljepris på så mycket som 100 dollar per fat skulle ge aktien en rejäl skjuts uppåt. Istället har Exxon Mobil stock-aktien fallit med 14 % från sin högsta nivå när oljepriserna rasade, och nu verkar aktien vara på väg mot en kurs som kan driva ner den med ytterligare 15 % enligt teknisk analys. Om det skulle hända skulle aktien vara mer än 25 % från 2018 års toppnoteringar. Aktien har sjunkit i takt med att oljan har sjunkit med 25 % från nästan 77 dollar i oktober. Det har fått analytiker att börja sänka sina vinstprognoser för 2019 och 2020 för Exxon Mobil. Läs mer om Exxon Mobil Stock.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell är ett företag med säte i Nederländerna som utforskar råolja och naturgas runt om i världen, både i konventionella fält och från källor som tätt berg, skiffer och kolformationer. Dess segment omfattar Integrated Gas, Upstream, Downstream och Corporate. Segmentet Integrated Gas ägnar sig åt förvätskning och transport av gas och omvandling av naturgas till vätskor för att tillhandahålla bränslen och andra produkter, samt projekt med integrerad verksamhet, från produktion till kommersialisering av gas. Segmentet Upstream omfattar verksamheterna Upstream, som ägnar sig åt prospektering och utvinning av råolja, naturgas och naturgasvätskor samt marknadsföring och transport av olja och gas, och Oil Sands, som ägnar sig åt utvinning av bitumen från utvunnen oljesand och omvandling till syntetisk råolja. Nedströmsegmentet ägnar sig åt tillverkning av oljeprodukter och kemikalier samt marknadsföringsverksamhet. Läs mer om Royal Dutch Shell.

Särskilda överväganden

Börsen axlar ansvaret för att säkerställa pristransparens, likviditet, prisupptäckt och rättvis handel i sådan handelsverksamhet. Eftersom nästan alla större aktiemarknader över hela världen numera fungerar elektroniskt, upprätthåller börsen handelssystem som effektivt hanterar köp- och säljorder från olika marknadsaktörer. De utför prismatchningsfunktionen för att underlätta genomförandet av handeln till ett pris som är rättvist för både köpare och säljare.

  1. Ett börsnoterat företag kan också erbjuda nya, ytterligare aktier genom andra erbjudanden i ett senare skede, t.ex. genom rättighetsemissioner eller uppföljningsemissioner. De kan även köpa tillbaka eller avnotera sina aktier. Börsen underlättar sådana transaktioner.
  2. Börsen skapar och upprätthåller ofta olika indikatorer på marknadsnivå och sektorspecifika indikatorer, som S&P 500-indexet eller Nasdaq 100-indexet, som ger ett mått för att följa rörelsen på den övergripande marknaden. Andra metoder är bland annat den stokastiska oscillatorn och det stokastiska momentumindexet.

Börserna upprätthåller också alla företagsnyheter, tillkännagivanden och finansiella rapporter, som vanligtvis kan nås på deras officiella webbplatser. En börs stöder också olika andra transaktionsrelaterade aktiviteter på företagsnivå. Lönsamma företag kan till exempel belöna investerare genom att betala utdelningar som vanligtvis kommer från en del av företagets vinst. Börsen upprätthåller all sådan information och kan i viss utsträckning stödja behandlingen av den.

En aktiemarknads funktioner

Med utgångspunkt i standardreglerna för utbud och efterfrågan måste börsen se till att alla intresserade marknadsaktörer har omedelbar tillgång till uppgifter om alla köp- och säljorder, vilket bidrar till en rättvis och öppen prissättning av värdepapper. Dessutom bör den också utföra en effektiv matchning av lämpliga köp- och säljorder. Det kan till exempel finnas tre köpare som har lagt order för att köpa Microsoft-aktier, och det kan finnas fyra säljare som är villiga att sälja Microsoft-aktier. Börsen måste se till att det bästa köpet och den bästa försäljningen matchas, vilket i det här fallet är till 110 dollar för den givna handelskvantiteten.

Effektivt prisupptäckt

Aktiemarknaderna måste stödja en effektiv mekanism för prissättning, vilket innebär att bestämma det korrekta priset på ett värdepapper och som vanligtvis utförs genom att bedöma utbud och efterfrågan på marknaden och andra faktorer som är förknippade med transaktionerna.

Låt oss säga att ett amerikanskt programvaruföretag handlas till ett pris av 100 dollar och har ett marknadsvärde på 5 miljarder dollar. En nyhet kommer in om att EU:s tillsynsmyndighet har ålagt företaget böter på 2 miljarder dollar, vilket i princip innebär att 40 procent av företagets värde kan raderas. Även om aktiemarknaden kan ha infört ett handelsprisintervall på 90 dollar och 110 dollar för bolagets aktiekurs, bör den effektivt ändra den tillåtna handelsprisgränsen för att ta hänsyn till eventuella förändringar i aktiekursen, annars kan aktieägarna ha svårt att handla till ett rättvist pris.

Upprätthållande av likviditet

Samtidigt som antalet köpare och säljare för ett visst finansiellt värdepapper är okontrollerbart för aktiemarknaden, måste den se till att de som är kvalificerade och villiga att handla får omedelbar tillgång till att lägga order som ska utföras till ett rättvist pris.
Transaktionernas säkerhet och giltighet

Även om det är viktigt med fler deltagare för att en marknad ska fungera effektivt, måste samma marknad se till att alla deltagare är kontrollerade och uppfyller de nödvändiga reglerna och bestämmelserna, så att ingen av parterna kan försumma sina skyldigheter. Dessutom bör den se till att alla associerade enheter som är verksamma på marknaden följer reglerna och arbetar inom den rättsliga ram som tillsynsmyndigheten har fastställt.

Stödja alla typer av marknadsaktörer

En marknadsplats består av en mängd olika deltagare, bland annat marknadsgaranter, investerare, handlare, spekulanter och hedgers. Alla dessa deltagare är verksamma på aktiemarknaden med olika roller och funktioner. En investerare kan till exempel köpa aktier och behålla dem på lång sikt, under många år, medan en handlare kan gå in och ut ur en position inom några sekunder. En marknadsgarant tillhandahåller nödvändig likviditet på marknaden, medan en hedger kanske vill handla med derivat för att minska riskerna i samband med investeringar. Aktiemarknaden bör se till att alla dessa aktörer kan fungera smidigt och uppfylla sina önskade roller för att se till att marknaden fortsätter att fungera effektivt.

Skydd för investerare

Förutom rika och institutionella investerare är det också ett mycket stort antal små investerare som får tillgång till aktiemarknaden för sina små investeringar. Dessa investerare kan ha begränsade finansiella kunskaper och inte vara fullt medvetna om de fallgropar som finns när man investerar i aktier och andra noterade instrument. Börsen måste genomföra nödvändiga åtgärder för att erbjuda dessa investerare det skydd som krävs för att skydda dem från ekonomiska förluster och säkerställa kundernas förtroende.

En börs kan till exempel kategorisera aktier i olika segment beroende på deras riskprofiler och tillåta begränsad eller ingen handel för vanliga investerare i högriskaktier. Börserna inför ofta restriktioner för att förhindra att personer med begränsad inkomst och kunskap ger sig in i riskfyllda satsningar på derivat.

Balanserad reglering

Börsnoterade företag är till stor del reglerade och deras affärer övervakas av marknadstillsynsmyndigheter, t.ex. den ovan nämnda SEC. Dessutom ställer börserna vissa krav – t.ex. att kvartalsvisa finansiella rapporter ska lämnas in i tid och att all relevant utveckling ska rapporteras omedelbart – för att se till att alla marknadsaktörer får kännedom om vad som händer i företagen. Om reglerna inte följs kan börserna stänga av handeln och vidta andra disciplinära åtgärder.

Reglering av aktiemarknaden

En lokal finansiell tillsynsmyndighet eller en behörig monetär myndighet eller ett institut har till uppgift att reglera ett lands aktiemarknad. SEC är det tillsynsorgan som har till uppgift att övervaka de amerikanska aktiemarknaderna. SEC är ett federalt organ som arbetar oberoende av regeringen och politiska påtryckningar. SEC:s uppdrag anges vara att ”skydda investerare, upprätthålla rättvisa, ordnade och effektiva marknader och underlätta kapitalbildning”.1
Deltagare på aktiemarknaden

Tillsammans med långsiktiga investerare och kortsiktiga handlare är många olika typer av aktörer förknippade med aktiemarknaden. Var och en har en unik roll, men många av rollerna är sammanflätade och beroende av varandra för att marknaden ska fungera effektivt.

  • Aktiemäklare, även kända som registrerade representanter i USA, är licensierade yrkesmän som köper och säljer värdepapper för investerarnas räkning. Mäklarna fungerar som mellanhänder mellan börserna och investerarna genom att köpa och sälja aktier för investerarnas räkning. För att få tillgång till marknaderna krävs ett konto hos en privatmäklare.
  • Portföljförvaltare är yrkesverksamma som investerar portföljer, eller samlingar av värdepapper, för kunders räkning. Dessa förvaltare får rekommendationer från analytiker och fattar beslut om köp eller försäljning för portföljen. Fondbolag, hedgefonder och pensionsplaner använder sig av portföljförvaltare för att fatta beslut och fastställa investeringsstrategier för de pengar som de innehar.
  • Investeringsbanker företräder företag i olika sammanhang, t.ex. privata företag som vill gå till börsen via en börsintroduktion eller företag som är inblandade i pågående fusioner och förvärv. De tar hand om börsnoteringsprocessen i enlighet med börsens regelverk.
    Förvaringsinstitut och depåtjänsteleverantörer är institutioner som förvarar kundernas värdepapper för förvaring för att minimera risken för stöld eller förlust av dem. Dessa institutioner arbetar också i synkronisering med börsen för att överföra aktier till/från transaktionsdeltagarnas respektive konton baserat på handel på aktiemarknaden.

Market makers är mäklare/handlare som underlättar handeln med aktier genom att lägga ut köp- och säljpriser och upprätthålla ett lager av aktier. De säkerställer tillräcklig likviditet på marknaden för en viss (uppsättning) aktier och tjänar på skillnaden mellan det köp- och säljpris som de anger.
Spekulanter gör riktade satsningar på marknaden med enskilda aktier eller bredare index. Spekulanter kan ta långa positioner genom att köpa aktier, eller en kort position genom att sälja kort. Vissa spekulanter håller fast vid sina positioner under relativt lång tid baserat på grundläggande eller teknisk analys. Andra handlar snabbt och ofta, vilket är fallet med daytraders.

Konkurrens som aktiemarknaderna möter

Aktiemarknaden är en av de viktigaste komponenterna i en marknadsekonomi. Den gör det möjligt för företag att anskaffa pengar genom att erbjuda aktier och företagsobligationer. Den gör det möjligt för vanliga investerare att ta del av företagens ekonomiska framgångar, göra vinster genom kapitalvinster och tjäna pengar genom utdelningar – även om förluster också är möjliga. Även om institutionella investerare och professionella kapitalförvaltare åtnjuter vissa privilegier på grund av sina djupa fickor, bättre kunskaper och högre risktagningsförmåga, försöker aktiemarknaden erbjuda vanliga individer lika villkor.

Aktiemarknaden fungerar som en plattform genom vilken privatpersoners besparingar och investeringar effektivt kanaliseras till produktiva investeringsmöjligheter. På lång sikt bidrar detta till kapitalbildning och ekonomisk tillväxt i landet.

Vad är en aktiehandlare?

En aktiehandlare är en person eller ett företag som är involverad i aktieinvesteringar på finansmarknaderna. För att bli aktiehandlare måste individen ha en stor kunskap om marknaderna förutom kapital för investeringar. Dessutom kräver handel en hel del forskning och därmed en enorm mängd tid för att hålla koll på finansmarknaderna.

Enskilda handlare, som ofta kallas detaljhandlare, kan köpa och sälja aktier med hjälp av en mellanhand, t.ex. en mäklarfirma eller en agent. Institutionella handlare har dock ett större inflytande på marknaden eftersom de vanligtvis anlitas av hedgefonder, pensionsfonder, portföljförvaltare och investeringsbolag.

Vad är en aktiehandlares roll?

Aktiehandlare är alltså personer som handlar med aktier och andelar. En aktiehandlares primära mål är att handla, dvs. köpa och sälja aktier i olika företag vid rätt tidpunkt och till rätt pris och göra vinst på transaktionerna för både kunderna och sig själva.

Handlare är centrala när det gäller att upprätthålla likviditeten på finansmarknaderna. Aktiehandlare måste hålla sig uppdaterade om olika nyckelfaktorer som kan påverka priset på aktier på marknaderna.

Typer av aktiehandlare

Medan informerade handlare använder sig av fundamentala faktorer, mönster och teknisk analys för att göra transaktioner, har oinformerade handlare ett helt motsatt tillvägagångssätt. Intuitiva handlare, å andra sidan, hittar möjligheter genom att i första hand förlita sig på sin erfarenhet och sina instinkter.

Aktiehandlare kan klassificeras ytterligare beroende på deras handelsstil, till exempel daghandel, swing trading, långsiktig handel och momentum trading.