Dover Corporation är en diversifierad global tillverkare och lösningsleverantör som levererar innovativ utrustning och komponenter, förbrukningsmaterial, reservdelar, mjukvara och digitala lösningar samt supporttjänster genom fem rörelsesegment: Engineered Products, Fueling Solutions, Imaging & Identification, Pumps & Process Solutions samt Refrigeration & Food Equipment. Dover bildades 1947 i delstaten Delaware och blev ett börsnoterat företag 1955. Dover har sitt huvudkontor i Downers Grove, Illinois och har för närvarande cirka 23 000 anställda världen över.

Dover’s fem segment är strukturerade kring verksamheter med liknande affärsmodeller, marknadsstrategier och tillverkningsmetoder. Denna struktur möjliggör en effektiv förvaltning, anpassar Dover Corporations verksamhet till dess strategiska initiativ och prioriteringar för kapitalallokering och ger externa intressenter insyn i våra resultat. Dover har följande fem operativa och rapporterbara segment:

Vårt segment Engineered Products är en leverantör av ett brett utbud av produkter, mjukvara och tjänster som har breda kundtillämpningar på ett antal marknader, inklusive eftermarknadsservice för fordon, hantering av fast avfall, industriell automatisering, flyg- och försvarsindustrin, industriella vinschar och hissar samt vätsketillförsel.

  • Dover Corporations segment Fueling Solutions är inriktat på att tillhandahålla komponenter, utrustning samt mjukvaru- och servicelösningar som möjliggör säker transport av bränslen och andra farliga vätskor längs försörjningskedjan samt säker och effektiv drift av tankställen och tvättanläggningar för fordon.
  • Dover Corporations segment Imaging & Identification tillhandahåller utrustning för precisionsmärkning och -kodning, produktspårning och digital textiltryckning samt tillhörande förbrukningsvaror, programvara och tjänster.
  • Dover Corporations segment Pumps & Process Solutions tillverkar specialpumpar, vätskehanteringskomponenter, utrustning för plast- och polymerbearbetning, pumpar för engångsbruk, flödesmätare och kopplingar samt högteknologiska komponenter för roterande och fram- och återgående maskiner.
  • Dover Corporations segment Refrigeration & Food Equipment är en leverantör av innovativ och energieffektiv utrustning och system för kommersiell kylning, uppvärmning och kylning samt livsmedelsutrustning.

Dover Corporation avknoppning av energiverksamheter

Den 9 maj 2018 slutförde vi avknoppningen av Apergy Corporation (”Apergy”) till våra aktieägare. Apergy består av energiverksamheterna i uppströmsledet som tidigare ingick i vårt tidigare segment Energi. Transaktionen genomfördes genom en proportionell utdelning av 100 % av Apergys stamaktier till Dover-aktieägare som var registrerade vid affärsdagens stängning den 30 april 2018. Varje aktieägare i Dover fick en aktie i Apergys stamaktier för varje två aktier i Dover stamaktier som innehades på avstämningsdagen. Apergy bytte namn till ChampionX Corporation den 3 juni 2020. För mer information, se not 2 – Avknoppning av Apergy Corporation i de konsoliderade finansiella rapporterna i punkt 8 i detta formulär 10-K.

Dover Corporation ledningens filosofi

Dover har åtagit sig att stadigt skapa aktieägarvärde genom en kombination av hållbar långsiktig lönsam tillväxt, operativ excellens, överlägsen generering av fritt kassaflöde och produktiv omfördelning av kapital samtidigt som man följer en konservativ finanspolitik. Dover strävar efter att vara ledande på en mångfald av växande marknader där kunderna är lojala mot betrodda partners och leverantörer och värdesätter produktprestanda och differentiering som drivs av överlägsen teknik, precision i tillverkningen, utveckling av helhetslösningar och utmärkta resultat i leveranskedjan. Våra företag är sedan länge ledande på sina respektive marknader och är kända för sin innovation, tekniska kapacitet och utmärkta kundservice. Vi strävar efter att fortsätta att utveckla våra verksamheter från denna starka grund. Vår operativa struktur med fem affärssegment möjliggör ett differentierat förvärvsfokus som är förenligt med vår portfölj och våra prioriteringar för kapitalallokering. Vi anser att vår affärssegmentstruktur också ger möjligheter att identifiera och fånga upp operativa synergier, såsom global sourcing och integration av leveranskedjan, delade tjänster och tillverkningsmetoder, och främjar ytterligare utvecklingen av våra ledartalanger. Vår ledningsgrupp fastställer strategisk inriktning, initiativ och mål, övervakar genomförandet av strategin och uppnåendet av dessa mål för våra affärssegment och fattar, med tillsyn från vår styrelse, beslut om kapitalallokering, bland annat när det gäller organiska investeringsinitiativ, större kapitalprojekt, förvärv och återföring av kapital till våra aktieägare.

Vi främjar en verksamhetskultur med höga etiska och prestationsmässiga standarder som värdesätter ansvarighet, noggrannhet, förtroende, inkludering, respekt och öppen kommunikation, och som är utformad för att möjliggöra individuell tillväxt och operativ effektivitet. Vi är också engagerade i att skapa hållbara affärsmetoder som skyddar miljön och genom utveckling av produkter som hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

Företagets mål

Vi har åtagit oss att skapa överlägsen aktieavkastning genom tre huvudprinciper i vår företagsstrategi. För det första har vi åtagit oss att uppnå en organisk försäljningstillväxt som är högre än bruttonationalprodukten (BNP+ eller i genomsnitt 3-5 % per år) under en långsiktig konjunkturcykel, utan långvariga ogynnsamma ekonomiska förhållanden, kompletterat med tillväxt genom strategiska förvärv. För det andra fortsätter vi att fokusera på att förbättra avkastningen på kapital samt segmentens och företagets vinstmarginal genom att förbättra vår operativa kapacitet och göra investeringar i hela organisationen i mjukvara och digitala tillämpningar, verksamhetsstyrning, informationsteknik (”IT”), delade tjänster (inklusive Dover Business Services och India Innovation Center) och talanger. Vi fokuserar också på kontinuerlig, effektiv kostnadshantering och produktivitetsinitiativ, såsom automatisering och digitalt stödd tillverkning, optimering av leveranskedjan, omstrukturering, förbättrat utnyttjande av fotavtryck, strategisk prissättning och portföljhantering.

För det tredje strävar vi efter att generera ett starkt och växande fritt kassaflöde och vinst per aktie genom starka resultat, produktivitetsförbättringar och aktiv hantering av rörelsekapital. Dover prioriterar att använda det fria kassaflödet till organiska återinvesteringar med hög avkastning och högt förtroende som syftar till att växa, förbättra och stärka våra verksamheter, samt genom oorganiska investeringar som synergistiskt förbättrar kvaliteten på vår portfölj. Dover’s strategi för värdeskapande stöds av en finansiell policy som innefattar en försiktig inställning till finansiell hävstång och en disciplinerad inställning till kapitalallokering som möjliggör en balans mellan återinvesteringar och återföring av kapital till aktieägarna genom växande utdelningar och opportunistiska aktieåterköp. Vi stöder uppnåendet av dessa mål genom att (1) anpassa ledningens ersättning till strategiska och finansiella mål, (2) aktivt förvalta vår portfölj för att öka företagets skala, förbättra affärsmixen med tiden och eftersträva förvärv som passar in på egenskaperna hos ett idealiskt Dover-företag och (3) investera i program för utveckling av talanger.

Kännetecken för en Dover-verksamhet

Våra verksamheter är i allmänhet verksamma på strategiskt attraktiva nischade industriella marknader med stödjande långsiktiga tillväxttrender, gynnsamma landskap för utbud och efterfrågan, mogna och successivt förbättrade tekniker och mycket lojala kunder, leverantörer eller kanalpartners. Våra verksamheter har genomgående haft en kundbas som väljer produkter främst på grundval av prestanda. I många fall producerar våra företag kritisk utrustning eller komponenter till ett större system, där användningsvärdet och kostnaderna och riskerna för byte vida överstiger kostnaden för själva produkten. Våra produkter tenderar att ha en meningsfull efterfrågan på ersättningsmaterial, förbrukningsvaror eller eftermarknadsprodukter, delvis på grund av en stor installerad bas eftersom de spelar en specialiserad roll i kundernas tillämpningar. Återkommande efterfrågan, som omfattar reservdelar, förbrukningsvaror, tjänster och programvara, utgör cirka 30 % av våra intäkter.

Dover Corporations affärsstrategi

Dover’s affärssegment är inriktade på att bygga upp varaktiga konkurrensfördelar och ledande positioner på marknader som vi tror har förutsättningar för hållbar framtida tillväxt. Dover Corporation anser att våra verksamheter är bland de främsta leverantörerna på de flesta marknader och nischer som vi betjänar (enligt definition av kundtillämpningar, geografiska områden eller produkter), vilket ger oss goda förutsättningar att ta tillvara på framtida tillväxt. Vi drar nytta av vår expertis inom teknik, teknik och design och har ett intensivt fokus på att uppfylla våra kunders behov och att tillföra betydande och ofta nya värden till deras verksamhet genom överlägsen produktprestanda, säkerhet och tillförlitlighet samt ett engagemang för eftermarknadssupport. Vi odlar och upprätthåller en entreprenörskultur och förnyar oss ständigt för att möta våra kunders behov och hjälpa dem att vinna på de marknader som de betjänar.

I synnerhet är våra verksamheter väl positionerade för att dra nytta av växande industriell tillverkning och handelsvolymer, införandet av digital teknik, ökande krav på hållbarhet, säkerhet, energieffektivitet och konsumentproduktsäkerhet samt tillväxten av medelklassen och konsumtionen i tillväxtekonomier. Vårt segment Engineered Products drar nytta av den sekulära tillväxten av avfallsproduktionen och den ökande sofistikeringen och automatiseringen av avfallsinsamlingsverksamheten och den ökande bilparken, bilåldern och körda milen, samt den ökande digitaliseringen och sensoriseringen av moderna fordon.

Dover Corporation segmentet Fueling Solutions drar nytta av den globala tillväxten av säkerhets- och efterlevnadsregler, ny infrastruktur som byggs ut i tillväxtekonomier, konsolidering inom dagligvaruhandeln, ökad sofistikering och digitalisering av dagligvarubutiker och bränsleförsäljning samt en sekulär tillväxt inom automatiserade fordonstvättar och lösningar (jämfört med manuell och gör-det-själv-tvätt). Vårt segment Imaging & Identification utnyttjar sitt unika produktutbud som innehåller utrustning, förbrukningsvaror, mjukvara och tjänster för att möta marknadens behov och krav, inklusive omställning till digital textiltryckning, ökad efterfrågan på produktspårbarhet och varumärkesskydd samt konsumentproduktsäkerhet.

Vårt segment Pumps & Process Solutions är inriktat på att fånga upp tillväxten i sin installerade bas och den ökande sofistikeringen av komponenter för vätskeöverföring och roterande maskiner inom kemi-, plast- och polymer-, industri-, olje- och gasmarknaderna i mellan- och nedströmsledet, biofarmaceutiska och hygieniska marknader samt att globalisera varumärken över olika geografiska områden samtidigt som man utökar försäljningskanaler och teknisk support. Vårt segment Refrigeration & Food Equipment svarar på våra kunders efterfrågan på ökad energieffektivitet och hållbarhet i merchandisinglösningar för livsmedelsdetaljhandeln, liksom på den ökande efterfrågan på hållbara uppvärmnings- och kylningslösningar och den växande globala efterfrågan på dryckesburkar av aluminium.

Dover Corporation strävar efter att växa genom att göra organiska investeringar i forskning och utveckling, utveckla nya produkter och tekniker, förbättra den digitala kapaciteten, utöka vår geografiska täckning och bedriva disciplinerade strategiska förvärv som förbättrar vår portfölj och positionerar Dover för långsiktig tillväxt. Vi utvärderar kontinuerligt hur våra tillgångar och vår kapacitet kan positionera Dover för att växa på marknader i anslutning till våra kärnverksamheter där Dover kan få fördelar.

Förutom produktinnovation planerar vi att växa genom att utveckla digital teknik. Vårt Boston-baserade Dover Digital Labs fungerar som ett företagsövergripande nav för vårt digitala initiativ. Dover Corporation har fortsatt att investera i denna anläggning och vårt team av mjukvaruutvecklare, datavetare och produktchefer för att förbättra vår digitala kapacitet. Digital Labs-teamet driver den digitala omvandlingen i våra verksamheter inom följande tre områden: Förbättra kundupplevelsen genom effektivare och strömlinjeformade digitala kundgränssnitt som gör det enkelt att göra affärer med Doverföretagen, utveckla uppkopplad programvara och maskininlärningsförstärkta lösningar som är byggda för att integreras och fungera med Dover’s kärnutrustning och komponenterbjudanden på våra slutmarknader, och driva på ökad effektivitet, säkerhet och kvalitet i vår tillverkningsverksamhet genom att använda banbrytande automatiserings- och ”digital factory”-lösningar.

Dover Corporation anser att Digital Labs-centret ökar effektiviteten hos våra produkter och ger bränsle åt vår kommersiella tillväxtstrategi. Genom att utnyttja en central resurs för Industrial Internet of Things och initiativ för uppkopplade produkter kan vi utnyttja effektiviteten i stödinfrastrukturen, förbättra produktsäkerheten och erbjuda bättre effektivitet i teknik för mjukvaru- och sensorintegration för att hålla våra projekt kostnadskonkurrenskraftiga.

Dover Corporation